Posted by: samuelsvensson | March 24, 2015

Andens kraft till ett fullständigt segerrikt och rent liv också på det sexuella området.

Joel Halldorf tar i sin ledare i  DAGEN (18 mars -2015) ,  uppfrågan om inställningen till homosexualitet och ifrågasätter därvid ett ensidigt fördömande av  utövad homosexualitet, i sammanhang där man ändå öppet tillåter så många andra brott mot Guds ord, pastorers omgifte m.m.

 

Han gör det:
1)Utifrån att den i debatten mest skulle utgå från e t t Bibel ställe Rom 1:26,27, detta fast den också som A. Gerdman påpekade i sin DAGEN artikel ( 20 mars -15) finns i 1 Kor 6:9-10  och dessutom bakom den i Nya Testamentets främst förekommande bland köttets gärningar, nämligen otukten. Se Judas v. 7 och de 23 övriga ställena i NT.
2)Han gör det utifrån tidigare avsståndstaganden till teater och kort kjollängd i väckelsekristna sammanhag och påstår att dessa regler inte var uttryck för en etisk helhetsvision och därför föll bort.Han förnekar därmed att det bakom dessa enskilda ställningstaganden fanns en helhetsvision, nämligen den att församlingen skulle vara ren.Gudstjänsten var inte platsen för den sexuella spänningen mellan man och kvinna, utan attraktionen mellan brudgummen Kristus och bruden församlingen. Därför skulle klädseln vara tuktig.
O m det nu är som Joels lärofader i denna fråga evangelikale predikanten Rob Bell menar, nämligen att att kyrkan inte kan bygga sitt motstånd mot homosexualitet på 2000 år gamla texter. Varför är det då så att den Guds Ande som bekräftar ordet, och möjliggör vår efterföljelse därav , den Anden fortsätter att befria från handlingsförlamningen under köttets kraft på detta område (Gal 5:17), precis som i Korint (Se 1 Kor 6:9, 10) antingen genom att ge den bundne en naturlig heterosexuell inriktning, eller en sedlig kraft som hos den homosexuelle övervinner köttets handlingsförlamning och befriar honom från tvånget att utöva sin homosexualitet.  Jag har i gudstjänstsammanhang och personliga kontakter i båda fallen upplevt den här processen. En i våra sammanhang helt försummad kraft i dessa sammanhang kommer just från den eminenta och befriande roll som Guds Ande intar i den kristnes sedliga liv. Att det var just den här gudomspersonen som skulle stå för det nya livet, när buden på lagens tavlor inte förmådde, visade Hesekiel vägen till i sin profetia för 2 500 år sedan, profetian om en ny andebaserad etik  som låter Anden inte bara upplysa utan också dynamisera den troende till ett liv i helighet och rättfärdighet, ett liv, som  i stället för att upphäva lagen, fullbordar den samma. Hes 36: 28. Det är oerhört intressant att se hur starka ord Hesekiel här använder. Sedan han deklarerat Guds avsikt att ge människan ett nytt hjärta – något som redan Mose i 5 Mos 30:5 avslöjade och Jeremia aktualiserade i 31:33 så avslöjar Hesekie själva drivkraften till det nya livet. Han gör det med ett oerhört starkt tempus i hebreiskan- Hifil-  då han i Hes 36:27 skriver :  RUCHI ÄTTEN BEQIRBEKÄM WE ASITI   jag skall utgjuta min ande i Ert inre, och så göra att Ni vandrar efter mina stadgat. Hifil formen som här används är så stark att den inte ger utrymme för någon annan möjlighet på det sedliga området, än just den att följa Guds lag. Här existerar inte handlingsförlamningen som den väl omvände men ännu inte andefyllde Paulus deklarerar i Rom 7:19. ”Det goda som jag  vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” När Anden fått herraväldet vet han om frånvaron av medveten synd i sitt liv att deklarera: ”väl vet jag intet med mig” och ”bli mina efterföljare, som jag är Kristi efterföljare” och han visar  vägen till ett fullkomligt liv, behärskat av Anden . 1 Kor 9:27.
Denna sedliga kraft måste sedan åter och åter igen få komma in i våra liv, och ge oss denna segerton. Den gör det genom bön – se Lukas 11:13 ”Hur mycket mer ska icke då fadern ge helig ande åt dem som ber honom”. Den gör det genom att i äktenskapet underordna sig varandra och  genom gudstjänstfirandets andefyllda lovsånger och andliga visor- Ef 5:25,26. Båda exemplen finns under den övrgripande rubriken ”Låt Er uppfyllas av Anden” Gripande är hur arkitekten William Dobson USA, som låtit mig använda hans vittnesbörd i hela världen upplevde detta . Han levde med en biologisk böjelse för utlevd homosexualitet, och när syndafall inträffade i församlingen föll han in i gaykulturens utlevda homosexualitet och droger. Det räckte sedan med att han gick förbi en möteslokal från vilken de härligaste väckelsesånger tonade ut sånger som förde Guds ande på nytt in i hans liv och han räddades från köttets förlamning och gick ut med vittnesbörd om ett befriat och harmoniskt liv.
Inställningen till renhet på det sexuella området är inte knutet endast till 2 000 åriga gamla texter. Den är knuten till ett ständigt på nytt och på nytt igen flödande liv i renhet och helgelse, möjliggjort genom den helige Ande. Längtan efter denna renhet är inte gammalmodig. Den danska författarinnan Suzanne Brøgger skildrar i sin diktsamling ”Kväve” en modern mänsklighet, som är ett vilje och kraftlöst byte för konsumtionssamhällets krav på  bruk av varor och människor, ett samhälle där man inte längre har religionen som skydd mot sexualitetens våldsamma krav.
Samuel Svensson pastor  o bibellärare i pingströrelsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: