Posted by: samuelsvensson | February 14, 2015

ANDEN ÅTERUPPTÄCKT I NY SVENSK BIBELÖVERSÄTTNING

ANDEN ÅTERUPPTÄCKT I NY BIBELÖVERSÄTTNING.

Äntligen! Ja, så skulle man spontant vilja inför den nya provöversättningen av Galaterbrevet i Svenska Bibelsällskapets satsning på en ny översättning av Nya Testamentet. Tillsammans med Lukasevangeliet 9-19 ingår det i det lilla häftet ”När tiden var inne” utgivet på Bibelsällskapets förlag.

Att det är Svensk Bibelsällskapet som gör det, har helt enkelt att göra med det avtal som  slöts med dem efter utgivandet av Bibel 2 000 i ett läge få någon statlig bibelkommission inte längre ska tillsättas utan ansvaret för bibelöversättningar i framtiden ligger hos Svenska Bibelsällskapet som ekonomiskt åtnjuter ersättningen från royalties från försäljningen av Bibeln 2 000.

Är det dags för en ny översättning av Bibeln och då i första hand Nya Testamentet? Just för att få svar på den frågan har Sv. Bibelsällskapet nu utkommit med en provöversättning av just Lukasevangeliet och Galaterbrevet, och det behövs. om ej något annat än för att hålla diskussionen levande, inte minst om det är vår egen ande vi förväntas prestera kraften till ett nytt liv, till helgelse och renhet.

Så kunde man nämligen uppfatta översättningen av begreppet  pneuma,  som kan betyda både Guds och människans tanke, förutom den rent fysiska betydelsen ”vind”.

Såsom vår ande, även om kommissionen  bakom Bibeln 2 000 tänkte sig den i  ett av gudsanden förnyat skick så uppfattade denna kommission  pneuma begreppet i Paulus etiska utsagor och skrev: ”Vi väntar oss i vår ande, att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp.” i 5:5. På samma sätt i Gal 5:16 ”låt er ande leda er,” vers 17 ”Köttet är fiende till anden  och anden till köttet” Genom att teckna ”anden” med liten bokstav angav Bibelkommissionen bakom Bibel 2 000 att man avsåg människans egen ande. (Se ‘ande, andlig’ i  Uppslagsdelen sid 648 ff) och ” andens frukter” är inte vad Gudsanden, utan vad min egen ande producerar. I en högst värdefull recension av NT-81, själva förlagan till Bibel 2 000, som bara på en punkt-1Kor 6:9 avvek från sin förlaga- anmärkte professor em. Birger Gerhardsson med rätta på denna översättning, då han i sin recension därav i Svensk Teologisk Kvartalsskrift ’Om NT 81 i STK 58,’82,s.8-9.’ skrev :”Men med striden mellan anden och köttet avses kampen mellan en kristen människas ande och hennes ’kött’ , och  ’andens frukter är uttryck för  hur hennes egen ande är’.”

Så ock 5:25 och 6:8 ”den som sår i anden”.

Diskussionens vågor  om denna antropologisering gick höga i  DAGEN strax efter utgivandet av Bibel 2 000 med bidrag av bl.a. Harry Lindström (17/6 i -86) och Christer Åsberg (18/6.86) , knutna till Bibelkommissionen, som båda försvarade den nu redan kritiserade  BIbelkommissionens antropologiserade pneumatologi  och än mer intensiv och utdragen blev debatten i den finska tidskriften Kyrkpressen ( 88, 14 jan) med inlägg av prof H. Riesenfeld, den högst ansvarige i översättningsarbetet, som också skrev i Svensk  Pastoraltidskrift (82, 151-152) och   i Svensk Exegetisk Årsbok ( 1985, 105-15).

Trots alla teologiska och språkvetenskapliga argument som framfördes till försvar för pneumatologin NT -81 ( sedermera Bibel 2 000) så utkom Svenska Folkbibeln ( SFB) 1998.

Till synes obekymrad om argumentationen i den tidigare förda diskussionen om pneumatologin i Bibel 2 000, så anger SFB  i ovan angivna bibelställen en teologiserande syn.Så heter det nu .”Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.” (Gal 5:5) ”vandra i Anden” (Gal 5:16) ”Men om ni leds av Anden” (5:18) ”Andens frukt”(5:22) ”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”.”den som sår i Andens åker”.

Den nu föreliggande provöversättningen av Lukas och Galaterbrevet har alltså enligt dess förord (Erik Aurelius) till kommit för att undersöka om det föreligger ett behov av en helt ny översättning av NT.

Det är ur den synpunkter, som också pneumatologin blir intressant., detta i en tid då Andens kraft för bestående livsstilsförändringar, helt enkelt för  Andens roll i helgelsen blir avgörande.

Saken är lätt att studera i Galaterbrevet. Vi börjar med själva utgångsdeklarationen för Andens helgande roll,

Gal 5:5

”För det är genom Anden, till följd av tron, som vi väntar den rättfärdighet som är vårt hopp”.

5:16  ”låt Anden leda er, så fullgör ni aldrig vad köttet begär.”

5:18 ” Men om ni leds av Anden, stå ni inte under lagen”

5:22  ”Men Andens frukt är..”

6:8    ”den som sår i Anden ska ur Anden skörda evigt liv”.

Såsom framgår av min enkla undersökning, har Guds andes fått en ny erkänd roll i den kristna människans helgelse, ett icke oväsentligt bidrag till en rätt uppfattning om de av Gud givna möjligheterna att leva ett rent liv och stå redo när Jesus kommer.

Denna upptäckt är nog för att motivera en ny översättning .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: