Posted by: samuelsvensson | December 12, 2013

Är omdop biblliskt? Svar till Mikael Karlendal i DAGEN 11 dec 2013

Är så kallade”omdop” bibliska?

Bland skälen för att lämna pingströrelsen nämner Mikael Karlendal att dopet skulle vara en engångshändelse och att därför.som flera pingstförsamlingar-kräva ”omdop” för medlemskap skulle vara obibliskt. (DAGEN 10 dec -2013).
I den mån dessa pingstförsamlingar  i sina stadgar har inskrivet att de vill följa Guds Ord är de dock i sin  doppraxis helt konkseventa.
Omdop är nämligen odiskutablet bibliskt, nämligen när det första dopet skett i omedvetenhet om dopets verkliga innebörd. Så i Efesus. De lärjungar Paulus mötte hade visserligen låtit döpa sig sedan de omvänt sig.När det däremot gäller den fulla medvetenheten om vad dopet innebar, nämligen en bekännelse till den som döper i helig ande var man både okunnig och därför också utan den personliga upplevelsen av Anden. Avsaknaden av denna kunskap var så allvarlig att Paulus får undervisa dem igen, och upprepa vad Johannes redan ute i öknen sagt, men som dessa lärjungar av något skäl missat (kommentarorer  tror att de vistats alltför kort tid i öknen hos Johannes och inte hört den fulla förkunnelsen)  nämligen att de skulle tro på den som skulle komma efter Johannes  han som döper i helige Ande och eld.
När de bejakat denna förkunnelse ” lät de döpa sig i herrren Jesu namn ” Apg 19:4.
Det räckte alltså inte att de rent tekniskt döps på rätt sätt ( grundspråket ”baptizo av verbet bapto = doppa, men med intensivändelsen  izo som antyder att det ska ske med ” schwung”) De måste nå den grad av medvetenhet att vattendopet också utfördes i tron på honom som döper i helige Ande och eld.
När nu Karlendal skriver ”jag kan inte längre motivera varför spädbarn inte ska döpas och tas in i församlingen” då är medvetenheten om dopets innebörd hos den som ska döpas än lägre.Bibliskt dop föregås nämligen alltid av tro, och tron i sin tur är resultatet av att man medvetet  hört evangelium och omfattat detta med just tro. ”Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord” Rom 10:10.
MK  anför också såsom skäl för sin uppfattning det faktum att apostlarna fick ändra uppfattning och inse att Guds rike och församlingens gemenskap också gällde hedningarna. Denna insikt ändrade dock icke det  minsta  apostlarnad uppfattning om  att vägen in  i församlingen var densamma både för”jude och grek” dvs omvändelse och dop.
Det exempel MK anför, nämligen anslutningen av de människor som i Korneli hus  tagit emot budskapet och därmed fått mottaga Anden i Apg 10 talar snarare för än mot nödnvändigheten av dopet. Det står  nämligen att Petrus ” sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn ”  Apg 10:48 (Bibel 2 000) befallde” (1917 års översättning, ) ”ordered” i en engelsk översättning (i vissa textvittnen:  prosetaxen dvs förordnade.) Aposteln Petrus drar en annan slutsats av andedopet i Kornelii hus än Karlendal som skriver ”Gud tycks inte göra någon skillnad …utan anser dessa barndöpta såsom medlemmar i den församling han för matrikel över i himlen”. MKgår därmed förbi den församlingens grund som apostlarna utgör och för villka Petrus här är en fullvärdig representant.Hur Gud för sin matrikel i himlen det är hans sak, Vi är satta att här på jorden förkunna Guds rike såsom  Johannes och apostlarna och göra det genom omvändelse och dop.
MK hänvisar vidare till sin personliga erfarenhet av människor som utan att vara döpta sedan man kommit till tro att dessa visat  en ”brinnande kristen tro och övertygelse och ett liv i helighet” och att de därefter inte skulle behöva döpas. Frågan är dock om inte den motsatta erfarenheten är väl så avgörande,dvs att dessa goda kvaliteter lett till att man också helgat sig för att följa Guds ord också  i dopfrågan. Så den brinnande, andedöpta söndagsskolläraren i Banska Bystrica i Slovkien. Sedan hon på bibelskolan i Zilina hört min undervisning om dop och också om de fem texterna om famljedop i Nya Testamentet, som alla bygger på förutsättningen att man kommit till tro sedan man lät döpa sig ( Se prof Beasley- Murry  The Baptism in the New Testament )  och också hört om en förreformatoriske Luther som i sin skrifter om den kristna tron och om kyrkans babyloniska fångenskap, så avgjorde hon sig för dop sedan hon fått visshet i bön inför Ordet. Hon gjorde det  trots att läkaren varnat henne för att med sin njursjukdom utsätta sig för kyla- det var nämligen 3 grader  kallt ute där dopet skulle förrättas eftersom man saknade kyrka med dopgrav. Enl läkare var det livshotande Jag är  beredd att dö för Kristi skull, sa hon. I stället för sjukdom och död. fick hon efter dopet uppleva hur en varm ström gick genom henne och hon blev helad från sin njursjukdom. Här förde Anden ner i dopet i stället för att göra det överflödigt.
Det faktum att den romerske kejsaren Konstantin införde kristendomen som statsreligion i romarriket och att det därmed blev nödvändigt att spädbarnsbegjuta de  i riket födda såsom medborgare både i Romarriket och i församlingen får inte för ett ögonblick få oss att förfalla till statskyrkokristendom  och lämna församlingens grundval, Guds Ord.
När MK  påstår att kristenheten under  1 000 år bara bestod av  barndöpta så försummar han de vittnesbörd som visar att dopsanningen hela tiden fördes vidare ända från apostlarnas dagar. Den bars vidare av Katharer, Waldenser Bobmiler och  Albigenser från 7 -12 århundradet. Att denna sanning ändå överlevde under starkt statskyrkligt motstånd, med följelser , fängelsevistelser, till stora personliga kostnader  och avrättnngar  som  följd gör den viktiga dopsanningen som växtte fram alltmer sedan 1500 talet än viktigare att bevara. När det stora ljuset Jesus kom vände man enligt Joha 3:19 tilllbaka till mökret. Låt oss inte göra samma sak med Jesus och apostlarnas förkunnelse om  omvändelse tro och dop såsom vägen in i Guds rike.
Hellre då som barnen inte minst lämpligt inför ljusets högtid, advent och jul:
”Det lilla ljus jag har det ska få lysa klart.”

Samuel Svensson


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: