Posted by: samuelsvensson | February 6, 2012

Is Paul’s pneuumatology in ethical texts anthropological?

Pneumatologin i Paulus etiska texter i ljuset av svensk bibelöversättartradion.

 

Utgivandet av BIBEL 2 000, med dessa starkt antropologiserande pneumatologi i Paulus etiska texter,[1] ställer frågan om denna tendens också varit synlig i tidigare svenska bibelöversättningar.

Redskap för en sådan undersökning är  förekomsten av versaler och användningen av possessiva pronomen.

 

1 Rom 1:4.

XII,    ”efter Andan som helgar ”

1882 ”Andan som helgar”

1917  ”såsom helig andevarelse”

1981  ”sin andes helighet”

 

1882.

Gal 5:5, 16, 17,(best art) 18, 22 Gal 6:8.

XII o 1882  Olika fomer tecknas genomgående med versal.

 

1917

gm ande, i ande, Anden ( best art.) 18 ande 6:8 Anden (best art)

 

Bibel 2 000

Uppslagsdelen bakom  NT 81 betecknar för GT:s  ”ande” en  ”livskraft som Gud ger år skapade varelser, främst åt människan. Så småningom en självständig del, liktydig med  själen ”Frälsningstiden skall medföra en förnyelse och förstärkning av anden (Joel 2:28ff.). Formuleringen återkommer för NT:s del.Kännetecknande för den urkristna erfarenheten är att hos den kristna anden förnyas  (Rom 8:9f): detta visar sig i andliga gåvor ( 1 Kor14:1ff) Så kan de kristna kallas för andliga mäniskor (Gal 6:1).Deras livsföring skall styras inte av köttet utan av den förnyade anden ( Gal 5:16 ff) som bär frukt i form av kristna dygder.”

Här är det utan tvekan den av gudsanden förnyade människoanden som är avsedd. Den andra delen däremot av artikeln tar sin utgångspunkt i framställningen av Guds ande, såväl i utövandet av karismerna hos Jesus ( Matt 12:28) och också hos Paulus ger ”nya livskvaliteter”. Hjälper och stöder den (Rom 8:26f). Här sker också en avgränsning mot Apostlagärningarna, där det sägs att ”urförsamlingens medlemmar mottar den heliga anden ( 2:1ff)” Dop och Anden som en gåva till den döpte hör ihop ( 2:38; 8:15f). I Joh 14-16 bär  Anden namnet Hjälparen.” ( sid 678.SOU 1981:56 Utbildningsdepartementet.)

SAMMANFATTNINGSVIS ger NT 81 två pneumatologier, en den förnyade människoanden som spåras redan i framställningen av GT och också anges vara den  paulinska, så när som på Rom 8: 26 f  i en i bönen stödjande funktion.

 

I Bibel  2 000 är dock artikeln ande, andedräkt, andekraft, andlig mer utbyggd.

Här finns dels den psykologiska sidan skildrad samtidigt som en teologiskt förankrad etik gör sig gällande med orden:”I bakgrunden finns dock tanken att människors egenskaper är sända av Gud” och särskilt.”Utpräglad vishet och handlingskraft förklaras med att Gud har gett människan en ny del av sin heliga ande. Här grundläggs också idén om den av gudsanden förnyade människoanden. ”Löftet att människans försvagade ande skall förnyas genom inflöden av Guds heliga ande är ett led i somliga profeters förkunnelse om en bättre framtid ( Hes 11:19; Joel 2:28)”.

För NT:s del  utvidgas i enskildheter förklaringen från uppslagsdelen bakom NT 81. Det gäller den direkta kopplingen mellan  Rom 8:16f där gudsandens roll erkänns och dess betydelse för förnyelsen av människans ande.”På samma gång hjälper och stöder den ( Rom 8:26 f.)Därmed förnyas anden hos den kristne ( Rom 8:9f.), detta visar sig i andliga gåvor ( 1 Kor 12:1-11; 14:1-5). Så kan de kristna kallas för andliga människor ( Gal 6:1). Deras livsföring skall styras inte av köttet utan av den förnyade anden ( Gal 5:16-26).

SAMMANFATTNING.

Också uppslagdelen bakom Bibel 2 000 kännetecknas av två pneumatologier, den ena där gudsanden tjänar till att förnya människoanden, som sedan står för det sedliga livets kraft hos t.e.x Paulus. Den andra som framskymtar redan i beskrivningen av pneumatologin i GT är att bakom den  i människans egen ande utvecklade etik ligger det faktum att Gud gett männniskan en ny dela av sin heliga ande.I beskrivningen av NT: pnematologi, tillskrivs också karismerna den förnyade människoanden liksom det etiska livet i övrigt.

 

I ljuset av denna principiella förklaring framstår Bibelkommissionens översättningsval i klar belysning.

 

Gal 5:5 vår ande  16 er ande, 17 Köttet är fiende till anden, och anden till köttet 18 men om anden får styra er, står ni inte under lagen 22 Men andens frukter ..6:8 den som sår i anden.

Här är alltså den antropologiserade pneumatologin klart genomförd, inte bara för Paulus del, den anses också giltig beträffande Jesus i Rom 1:4 om vilken det heter att han i kraft av  ”sin andes helighet” uppstod från de döda.

 

SLUTSATS.

 

Från att pneumatologin i  Paulus etiska texter allt ifrån de äldsta kända svenska bibelöversättningarna i huvudsak varit teologiskt inriktad, dvs entydigt anger att det är gudsanden som åsyftas bakom begreppet  ”pneuma”, så smyger sig en antropologisering in redan i 1917 års översättning, där A(a)nden återges med liten begynnelsebokstav för ”anden” i såväl Gal 5:5, 16, 18 o 22, samt Gal 6:8. För Gal 5:17 o 6:8 däremot tecknas Anden med stor begynnelsebokstav.

Den i 1917 års överstättning begynnande antropologisering av den paulinska pneumatologin utvecklas dock till fullo i Bibel 2 000,inte bara genom att A(a)nden i samtliga  etiska texter hos Paulus återges med liten begynnelsebokstav ( Gal 5:17, 18, 22 o 6:8) utan också så, att possessiva pronomina  förs in.Gal 5:5, 16 och inte minst i den kristologiska texten i Rom 1:4, där Jesu egen ande förutsätts utgöra orsaken till Jesu uppståndelse från de döda och skriver ” sin andes helighet”.

Nu kan skillnaden mellan anden såsom en av gudsanden förnyade människoanden och Anden dvs gudsanden i sig vara hårfin. Dock, som prof B Gerhardsson i sin recension av pneumatologin i NT 81 anger, så är dock människoanden avsedd, även om gudsanden är tänkt som förnyare (svensk Teologisk Kvartalskrift årg. 58 (1982).

O m  den kristna etiken ska uppfattas såsom i huvudsak förankrad i den egna människoanden, med ibland alldeles för ringa grad av gudsandens förnyelse då är kristen förkunnelse o själavård i farozonen. Det gäller den sedliga kraften att med utgivande trofast kärlek älska i äktenskap. Det gäller att på alla tänkbara områden kunna stå emot köttets frestelser och inte leva ut begärelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Rom 1:4, 7:6. Gal 5:5,16,17, 18, 22.Gal 6:8.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: